کودکان 5 تا 10 سال  بسیار بالغتر و عاقلتر هستند و با عکاس ارتباط فکری و عاطفی خوبی برقرار می کنند و عکاسی از آنها بسیار نتیجه بخش است.

آتلیه زویا برای دختران در این سن نیز لباس دارد اما برای  پسر ها فقط تا 6 سال  تعدادی نیم ست و لباس دارد.