عکاسی از کودکان 8 تا 12 ماهه

کودکان 8 تا 12 ماهه بسیار بهتر می نشینند و گاهی هم راه میروند و می ایستند. درست است که عکاس فرصت گرفتن عکسهای خوب را از حالت سینه خیز کودک را از دست میدهد و دیگر عکاسی از حالت دمر و سینه خیز کودک به درستی 6 تا 8 ماهگی مقدور نیست اما استفاده از فضاها و شکار لحظه ای فیگورهای زیبایی در حالت نشسته و ایستاده کودک در حالی که به ایی تکیه کرده باشد برای عکاس فراهم شده است. کودک در هر سنی تواناییها و حالات خاصی دارد که قابل برگشت و تکرار نیستند.

لطفا در مورد بهترین سنین و بهترین و مناسبترین فضاها و دکورها با عکاس مشورت کنید تا با توجه به مهارت فنی و حرفه ای و تخصصی خود بهترین را برای شما انتخاب نماید و داشتن عکسهای خوب و مناسب سن کودک شما برای عکاس مقدور گردد. درک و همکاری والدین و بها دادن به تجربه عکاس است که نتایج خوبی را در عکاسی کودک برای والدین به بار می آورد