چگونه احساسات کودک را تایید کنیم؟

وقتی کودک میترسد باید احساساتش را تایید کنید, بهش بگویید میدونم می ترسی ,ترس ندارد یا بزرگ شده ای , گریه نکن ,اینقدر غر نزن , پسر که گریه نمی کند.

وقتی کودک می گویید امروز کسی با من بازی نکرد مادر میگویید حتما ناراحت شده ای وکودک احساس درک شدن و دیده شدن می کند. اما اگر بگویید « قرارنیست همه با تو بازی کنند» کودک احساس بدی خواهد داشت وادارش نکنید در مورد احساساتش توضیح بدهد و بگویید که چرا چنین حسی دارد چون ممکن است خودش هم دلیل آن را نداند, احساساتش را تایید کنید « وقتیکسی چنین حرفی می زند واقعا آدم ناراحت می شود » یا «آره هیولاها واقعا ترسناک هستند »حامی بودن یعنی گوش دادن , پذیرفتن و تایید کردن.

از درد دلکودکتان به عنوان بهانه ای برایسرزنش و نصیحت او استفاده نکنید.

اگرکودک برای ابراز صحیح احساساتش امنیت عاطفی داشته باشند مجبور نمی شوند برای مواجه نشدن با واکنش منفی والدین و نگران نکردن آنها احساساتش را درون خودش بریزد و تظاهر کندحالش خوب است و مشکلی ندارد.

بازیهای کامپیوتری و کارتونها بزرگترین دلیل کابوس ها ووحشت ها و اضطراب در کودکان است.

  • اشتراک گذاری :