آیا می دانید که مطمئن ترین راه برای نابهنجار شدن رفتارهای کودک چیست؟

 مطمئن ترین راه برای نابهنجار شدن رفتارهای کودک

این است که کودک را عادت دهید هر چه می خواهد به زور بگیرد . هر قدر آرزوهایش راحت تر تحقق پیدا کند خواسته هایش زیادتر خواهد شد. دیر یا زود به علت عدم توانایی مجبور خواهید شد بر خلاف میل خود خواسته های او را نادیده بگیرید.

صدمه حاصل از این امتناع که کودک به آن عادت نکرده است در مقایسه با محرومیت از آنچه میل به دست آوردنش را دارد، به مراتب بیشتر است.

کودک لوس و پر توقع اول عصایی را که دوست دارد می خواهد بعد ساعتتان را و سپس مرغی را که می پرد و ستاره هایی را که می درخشد وخلاصله هرچه را می بیند می خواهد.

چنین کودکی درهر محیطی اعم از آتلیه، مهمانی و ..در مواجهه با غریبه ها نیز انتظار دارد هر چیزی را در محیط بدست آورد. اگر در چنین شرایطی والدین نتوانند در مقابل خواسته های نا معقول کودک بایستند، کودک کنترل اوضاع را بدست خواهد گرفت.

  • اشتراک گذاری :